Korenine / Origin / Herkunft

©  korenine.si  

Korenine

 

Konferenca

 

Novice

 

Zborniki

 

O nas

 

Povezave

  Podpora   Korenine
  Origin   Conference   News   Proceedings   About us   Links   Donations  

ANGLEŠKA IZDAJA KNJIGE VENETI

Nova obzorja in odmevi

 

Anton Škerbinc

Site 1, Box 17, Boswell B.C. V0B 1A0 Canada; E-mail: anton@kootenay.com

 

Ta prispevek je kratko poročilo o mojem delu s prevodom in širjenjem knjige Veneti in sorodnih zadevah. Spomladi 1993 leta sem dobil od p. Ivana Tomažiča kopije prevodov narejenih iz nemške izdaje knjige Veneti. To so bile po večini lepo urejene strani, ampak v angleščini, ki je imela veliko nepravilnosti in je bila dostikrat skoraj nerazumljiva. Dostikrat je bil tudi pomen zgrešen v škodo avtorjev. Kljub temu sem hvaležen prejšnjim prevajalcem za njihove prispevke. Ker moja nemščina ni dovolj dobra, sem se zanašal na besedila iz slovenske izdaje, kjer pa so bili izrazi ali pomeni v dvomu, je pa bil p. Tomažič končna avtoriteta. Z njim sva izmenjala nešteto pisem in imela veliko pogovorov.

Moja dnevna soba se je hitro spremenila v nekakšno prevajalsko delavnico, kjer sem v krogu številnih slovarjev in enciklopedij po skoraj štiriletnem delu naredil nov prevod in pripravil celo knjigo za tisk. Največ težav je bilo s pravilno angleško pisavo imen zgodovinskih osebnosti, ljudstev, krajev, starodavnih kultur in drugih pomembnosti katerih je v knjigi veliko. Posebna naloga pa so bile neangleške črke, katerih je v knjigi 54 in samo en računalniški urejevalnik ima zadostno izbiro tujih črk in tudi možnost za kombinacijsko izdelavo tujih črk iz navadnih angleških. Ker pa tiskarne delajo z drugim urejevalnikom, ki nima te možnosti, je bilo treba vse tuje črke v knjigi nadomestiti z določenimi številkami od 1 do 54, nakar je strokovnjak izdelal posebni konvertivni urejevalnik za tiskarno. Predstavljam si, da v Sloveniji to konverzijo iz ene računalniške platforme v drugo opravi tiskarna, v Kanadi pa mora za to poskrbeti posameznik. Bilo je veliko dela in priprav, končno pa se je vse dobro izteklo in knjiga slovenskih raziskovalcev Šavlija, Bora in Tomažiča je izšla v Kanadi v jeseni leta 1996 pod naslovom Veneti: First Builders of European Community: Tracing the History and Language of Early Ancestors of Slovenes, ali Veneti: prvi graditelji evropske skupnosti: pregled zgodovine in jezika davnih prednikov Slovencev.

Pri tem delu mi je bila v veliko pomoč s svojim izrednim znanjem angleškega jezika korektorica Betsy Brierley, ki je tudi končen prevod temeljito pregledala. Kot tri prejšnje izdaje knjige Veneti, je tudi angleška izdaja v navadnem jeziku in si sploh nismo prizadevali, da bi bilo drugače, saj je predvsem namenjena za povprečnega bralca. Dobil sem celo nekaj pohval o lepo uglajeni angleščini.

Naslov smo izbrali iz predlogov p. Tomažiča, podnaslov pa je bila naša severnoameriška misel in odgovarja našim pojmom o vsebini knjige. Predvsem to, da je bila pisana s slovenskega zornega kota in da jo javnosti moramo predstaviti kot tako. Kljub nekaj nasprotovanja temu podnaslovu, češ da kvari znanstveno vrednost knjige, smo ga obdržali. Pomen in vsebina knjige se s tem nista spremenila in kot se je pozneje izkazalo, je prav ta podnaslov pritegnil največ zanimanja s strani slovenskih naročnikov.

Prejel sem stotine naročil in do sedaj smo prodali približno tisoč knjig, kar po mnenju tukajšnjih poznavalcev ni slabo za resno znanstveno knjigo. Po mojem mnenju bi slovenska skupnost lahko še močneje podprla domače raziskovalce, ki se zavzemajo za bolj pravično predstavo naše zgodovine. Navzlic temu pa se je z angleško izdajo študijsko obzorje slovenskih raziskav znatno razširilo in s tem se uveljavlja starodaven pojem o domorodnosti Slovencev na našem ozemlju sredi Evrope.

Po stari navadi smo se tudi v odnosu do knjige Veneti razdvojili. Večina zanimanja in naročil ter pisem je bila s strani ljudi delovnega razreda. Torej ljudi, ki niso preveč ideološko obremenjeni in enostavno žele spoznavati svoje korenine. Tukaj posebno izstopajo člani Slovenske narodne podporne jednote s sedežem v Imperial, Pennsylvania, ki deluje že 97 let in ima članstvo po vsej Ameriki. Nekateri od njih so jo tudi naročili za svoje otroke ali prijatelje. Precej naročil je bilo od ljudi ki se zanimajo za rodoslovje. Cerkveno usmerjeni Slovenci v ZDA so pokazali zelo malo zanimanja; v Kanadi pa je bilo ravno nasprotno. Slovenski izobraženci v ZDA in v Kanadi na splošno niso pokazali zanimanja, to smo sicer pričakovali, nismo pa pričakovali njihove skoraj popolne nezmožnosti, da bi se na en ali drug način odzvali novim mislim o naši zgodovini. Vseeno pa smo razprostranili knjigo Veneti blizu in daleč. Poleg člankov v časopisih in revijah imamo tudi pet strani na svetovnem spletu, kjer je pomembnost knjige in splošno venetsko gradivo objavljeno.

 

Geografski pregled

V Kanadi je bila knjiga naročena iz šestih provinc, v ZDA pa iz sedemintridesetih držav, vključno Aljaske in Havajev. Imel sem tudi nekaj naročil iz Avstralije in drugih držav. Žal nimam tovrstnih podatkov od našega uradnega razpošiljalca, kakor tudi ne iz dunajske pisarne Editiones Veneti. Največ knjig je bilo naročenih iz province Ontario v Kanadi; v ZDA je bila vodilna država Ohio, za njo je bila Pennsylvania, potem California, Illinois, Michigan, Colorado, New Jersey, New York, Wisconsin, Florida, Massachusetts, Minnesota in Oregon. Države od koder je bilo manj kot deset naročil, niso vključene tukaj.

Po zaslugi g. Boruta Praha imajo vse univerze v Kaliforniji knjigo Veneti v svojih knjižnicah. Imamo jo tudi v nekaterih drugih univerzah in vsaj dvajsetih javnih knjižnicah v Kanadi in ZDA, pri tem se je izkazal g. Gary Gorsha in drugi prijatelji naše knjige. Knjiga je na razpolago tudi v državni knjižnici Kanade in knjižnici Kongresa v ZDA. Na pobudo Jožeta Škulja iz Toronta razpošiljam knjigo znanstvenikom genetskih študij, oni se zanimajo ne samo za genetiko ampak tudi za zemljepisno razširjenost raznih etničnih in jezikovnih usedlin. Knjiga Veneti je zanje pomembna, ker osvetljuje prav tovrstno tematiko iz davne preteklosti. Slovenske raziskave Venetov postajajo bolj in bolj poznane po svetu.

Korenine

Objavljeni članki

Razen dveh izjem so članki o angleški izdaji knjige Veneti moj prispevek.

-          KNJIGA O VENETIH V ANGLEŠČINI, Rodna Gruda, Ljubljana 1997

-          V KANADI JE IZŠLA KNJIGA O VENETIH V ANGLEŠČINI, Glasilo, Toronto 1997

-          BOOK REVEALS HISTORY OF SLOVENES IN EUROPE, Slovenija, Ljubljana 1997 in Prosveta, Imperial, Pa. 1997

-          VENETI AUTHORS LECTURE ON EUROPEAN HISTORY, Prosveta, 1997

-          Tony Markun: WHO WERE OUR DISTANT SLOVENIAN ANCESTORS? Glasilo, 1997

-          Rudi Zornik: VENETI: A MUST READ FOR EVERY SLOVENIAN, Prosveta, 1997

-          NEW BOOK ABOUT EARLY HISTORY OF SLOVENES, Ameriška Domovina, Cleveland 1997

-          SLOVENE VENETOLOGISTS RECEIVE RECOGNITION,  Amer. Domovina, 1997

-          QUESTIONABLE INTERPRETATIONS OF ARCHAEOLOGICAL FINDS, Slovenija, 1998

-          SLOVENE IDENTITY AND THE ANCIENT VENETI, Glasilo, 1998

-          CLEARING THE MISCONCEPTIONS OVER SLOVENIAN ETHNIC ORIGINS, Prosveta, 1998

-          REFLECTIONS ON SLOVENIAN NATIONAL IDENTITY, Slovenija, 1999

-          A NEW LOOK AT SLOVENE HISTORY, Slovenija, 2000

-          SLOVENIAN DIALECTS PROVIDE THE KEY TO READING BRONZE AGE INSCRIPTIONS, Prosveta, 2000

-          SLOVENES: A CONTRASTING VIEW OF THEIR ORIGIN, Slovenija, 2000

-          VENETI THEORY, Slovenija, 2001

Vsakokrat ko je izšel kateri od teh člankov, sem dobil sporočila ene ali druge vrste, sicer večinoma zelo skromna, kajti Slovenec ni preveč radodaren z besedo. Vsa pisma so bila vljudna in povečini dobro naklonjena slovenskim raziskavam Venetov. Med drugim sem izvedel, da se imajo nekatere skupine slovenskih izseljencev v ZDA za Avstrijce, zato ker so njihovi predniki prišli iz nekdanje Avstro-Ogrske. Njih slovenstvo ne zanima, še manj pa novo gledanje na slovensko zgodovino. Bili so tudi nekateri, ki knjige niso brali, ustvarili pa so si osebno mnenje o njej, ki je precej drugačno od resnične vsebine knjige. Nekdo mi je pisal, da ne more razumeti zakaj hočemo uničiti njegov slovanski ponos in mu vsiljevati nek beneški izvor slovenskega naroda. Če bi prebral vsaj deset strani, bi izvedel kaj knjiga pravzaprav vsebuje. Predvsem to, da so bili Veneti Praslovani in da smo Slovenci med njihovimi neposrednimi potomci. Nekdo drugi se je zahvalil za prevod knjige in dokaze, da predniki Slovencev niso prišli iz Balkana ampak iz Italije. Tudi ta mož prav gotovo ni bral knjige. Nekatera osebna pisma so se poglabljala v zasebne teorije. Eden od teh gospodov mi je razložil, da uradnemu zgodovinopisju ne smemo nasprotovati, ker je precej točno in da so Slovenci od vsega začetka bili v najtesnejših povezavah z Nemci še v svoji stari domovini in da je prav zato bilo v prejšnjih časih v slovenščini veliko več besed nemškega izvora. Ko sem mu omenil, da je nemščina prodrla na področje slovenskega jezika šele v fevdalni dobi in da v najstarejši slovenščini Brižinskih spomenikov ni niti ene nemške besede, mi ni odgovoril. Veliko pomembne pošte sem sprejel po internetu, žal nisem imel časa, da bi jo uredil in dal vsaj kratko poročilo.

 

Recenzije in drugi dogodki

Prvo recenzijo venetske teorije v Severni Ameriki po izidu nemške in slovenske izdaje knjige Veneti, je napisal prof. Rado L. Lenček iz Columbia univerze v New Yorku. Izšla je pri Society for Slovene Studies (1990) in se nanaša na Borove raziskave venetskih napisov. Profesor Lenček, kot ostali vodilni člani tega združenja, s precejšno aroganco nasprotuje slovenskim raziskavam Venetov, kakor da Slovenci nimamo pravice do teh raziskav. Jedro Lenčkove recenzije je pravzaprav neka počastitev italijanskih, avstrijskih in drugih venetologov, dočim Borove študije smatra za neznanstvene, čeprav je bil ta prvi ki je do tedaj neraztolmačene venetske napise razložil. In sicer s pomočjo slovenščine, njenih narečij in drugih slovanskih jezikov. Tuji venetologi so poskušali to storiti na podlagi latinskega jezika in seveda brez uspeha. Slovenščine pa od njih ni nihče znal. Kljub dobri urejenosti izstopa Lenčkova recenzija kot neznanstvena in neobjektivna. Isto vlogo je pozneje ponovil profesor Tom Priestly, član istega združenja, s svojim spisom o Vandalih, Venetih in Vindišarjih, kjer omalovažuje vse kar so slovenski raziskovalci zbrali na področju zgodovinskega jezikoslovja. Enako kot Lenčkova recenzija, se tudi njegova utemeljuje na predpostavki, da so rezultati neveljavni, če so doseženi z njemu nepoznanimi ali od njega nepotrjenimi metodami.

Takoj po izidu sem knjigo Veneti v angleščini poslal nekaterim ustanovam, med njimi tudi mednarodnemu združenju za zgodovino in heraldiko The Augustan Society. V njihovi reviji The Augustan (vol. XXVI, No. 3, 1999, str. 16-20), je bila objavljena ena od pomembnih recenzij. Napisal jo je dr. Charles Bryant-Abraham. Četudi na kratko omenja vso knjigo, se je kot jezikoslovec predvsem ustavil pri študijah Mateja Bora, katerega smatra za pogumnega raziskovalca in začetnika venetskih študij. Po njegovem mnenju je Borovemu uspehu razlag venetskih napisov največ pripomoglo njegovo dobro znanje slovenskih narečij in da je prav v neznanju slovenščine vzrok neuspeha tujih venetologov. Podčrtal je tudi pomembnost Borovih študij o sorodnosti bretonskih in slovenskih besed, kar po njegovem mnenju potrjuje, da so bili predkeltski Veneti v Bretoniji slovanskega izvora. Povedal je, da Borove raziskave, v nasprotju z uradnim jezikoslovjem, pripisujejo slovenščini zahodnoslovanski izvor; tudi on ji priznava izrazito starodavnost in zahodnoslovanske elemente.

Slovenske raziskave Venetov so bile z navdušenjem sprejete v Rusiji. V začetku leta 2000 je izšla v Moskvi obširna recenzija (125 strani) venetske teorije in knjige Veneti : First Builders of European Community. Zbudila je takojšno in veliko zanimanje ruskih bralcev in takorekoč čez noč postala uspešnica. Recenzor, prof. Pavel V. Tulajev, je naslovil svoj esej Veneti: predniki Slovanov. Prevajam nekaj stavkov iz ruščine. V svojem uvodu pravi: "Znanstvena diskusija o Venetih se je odvijala brez omembe vrednih dogodkov, prebiranje starih podatkov, argumentov, hipotez, do približno sredine 1980-ih let. Od časa do časa so se pojavile publikacije v različnih evropskih jezikih, vendar vprašanja niso rešile [...]. Pomemben poseg v to vprašanje so povzročila odkritja slovenskega akademika Mateja Bora, ki je raztolmačil starodavne venetske napise. On je dokazal njihov slovanski izvor. Potrdil je tudi hipotezo o slovanskih elementih v etruščanskem jeziku." Cilj eseja prof. Tulajeva je po njegovih lastnih besedah, "da predstavim kratek pregled literature v ruskem jeziku, ki se nanaša na problem Venetov in primerjam rezultate ruskih študij z rezultati kolegov v Sloveniji."

Potem ko je končal s pregledom starodavnih podatkov o Venetih po Homerju in Hesiodu (8. stol. pr. Kr.) in Herodotu (5. stol. pr. Kr.), prof. Tulajev predstavi rusko stališče o izvoru Venetov in Slovanov, ter rusko literaturo o pradomovini Slovanov. Druga polovica eseja je pa posvečena knjigi Veneti: First Builders of European Community, o kateri pravi: "V splošnem ima delo Mateja Bora, Jožka Šavlija in Ivana Tomažiča brezpogojno pozitiven pomen. Objavili so veliko število podatkov, jim dali novo interpretacijo, jih predstavili bralcu in vzbudili cel val zanimanja v novem pokolenju znanstvenikov, [...] njihove raziskave so izredne vrednosti za raziskovalce slovanske etnogeneze."

Dodaja še to: "Najbolj prepričljivo in temeljito argumentirana je tema izvora Slovencev. Njihova materialna kultura, gospodarska in družbena ureditev, mitologija in pismenstvo so proučeni dovolj jasno, da to slovansko skupnost lahko povezujemo z Veneti. Po branju te knjige ni nobenega dvoma, da Slovani niso prišli semkaj, čez Donavo, ob času širjenja v 6. stoletju, ampak znatno preje. Dovolj jasno je tudi prikazana vez med Slovenci in nosilci lužiške kulture, združevala jih je znamenita Jantarska pot od Baltika do Jadrana."

Te besede uglednega ruskega znanstvenika imajo velik pomen same po sebi, saj so del obširnega ruskega izročila o izvoru slovanskih narodov, obenem pa potrjujejo pravilnost slovenskih raziskav.

Moje delo na knjigi Veneti me je vzpodbudilo, da sem več bral o zgodovini Slovencev. To me je končno privedlo do prepričanja, da je bila le-ta napisana zgolj s stališča gospodujočih sil srednje Evrope, in da Slovenci pravzaprav nismo nikdar imeli in nimamo samostojnega oddelka za zgodovino. Posledica tega je zamolčevanje celih obdobij naše zgodovine, kar lahko označujemo kot neznanstveno in samouničevalno. Ali slovenski zgodovinarji sprejemajo tuje domneve in ponarejanja o naši zgodovini, kot da so to znanstveno potrjene resnice?

Korenine

Abstract

In 1996, after a lengthy preparation, the book Veneti: First Builders of European Community: Tracing the History and Language of Early Ancestors of Slovenes appeared in Canada. Written by Jožko Šavli, Matej Bor, and Ivan Tomažič, the English edition represents new horizons and possibilities for Slovenian Venetologists.

In this paper, I present an overview of the promotion and distribution of the book in the English-speaking world, and a variety of responses. The text is divided into three sections:

1) A geographical survey of the distribution of the book, mainly in North America, followed by a short exposition of a number of communications regarding the new concepts about Slovenian ethnogenesis and history. The information is mainly from my collection of ordinary and electronic correspondence.

2) A short appraisal of published articles in a variety of papers and magazines, for the most part in the English language, exploring the significance of the book VENETI and its background.

3) Reviews and other important events in connection with the English edition of the book. Included are short quotations and critical evaluations. The paper concludes with materials from the general Venetic theme as represented in the book.